27.01.2011

Nadchodzą zmiany w procedurze nadawania habilitacji?

Zmiany w procedurach nadawania stopni i tytułów naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki przyjęła w środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja opiniowała rządowy projekt nowelizacji ustawy, zawierający te przepisy.


Posłowie przyjęli zapis, że rektor będzie mógł zatrudnić doktora na stanowisko profesorskie. Chodzi o doktorów, którzy przez co najmniej pięć lat pracowali naukowo za granicą, w krajach, w których habilitacji nie ma i kierowali tam projektami badawczymi. W ten sposób naukowiec, który nie ma habilitacji, będzie mógł zostać samodzielnym pracownikiem naukowym i np. być promotorem prac doktorskich.

Do tej decyzji rektora zastrzeżenia może wnieść Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Jeśli nie zrobi tego w ciągu trzech miesięcy, decyzja rektora wchodzi w życie.

Ponadto, doktorowi, który uzyska uprawnienia doktora habilitowanego, prezydent będzie mógł nadać tytuł profesora. A w szczególnych przypadkach Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów będzie mogła wnioskować o nadanie tytułu profesora osobie bez habilitacji i uprawnień doktora habilitacyjnego, jeśli dany kandydat będzie miał wyjątkowe osiągnięcia. Obecnie tytularnymi profesorami mogą zostać tylko osoby z habilitacją.

Według rządowego projektu nowelizacji ustawy o stopniach i tytułach, honorowane będą też dyplomy magisterskie i doktorskie a także tytuły profesorskie uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Nie będzie potrzebna, wymagana obecnie, nostryfikacja. Z obowiązującej teraz ustawy został wyeliminowany, w myśl przyjętego w środę projektu nowelizacji, obowiązek ubiegającego się o habilitację naukowca do przygotowania rozprawy habilitacyjnej. Do wniosku o wszczęcie postępowania trzeba będzie dołączyć tylko "autoreferat". Nie będzie też konieczności odbycia kolokwium habilitacyjnego.

Ponadto kandydat na doktora habilitowanego będzie mógł wybrać, na jakim wydziale czy w jakim instytucie chce prowadzić procedurę habilitacyjną. Jeśli ustawa wejdzie w życie zmienią się też niektóre wymagania, które będzie musiał spełnić kandydat na profesora tytularnego. Oprócz dokonań badawczych będzie się on musiał wykazać wkładem w rozwój młodej kadry naukowej. Profesorem będzie mógł zostać naukowiec, który uczestniczył co najmniej trzy razy w przewodzie doktorskim, jako promotor lub promotor pomocniczy (w tym, co najmniej, raz jako promotor) oraz co najmniej dwa razy jako recenzent.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki trafił do Sejmu razem z drugim rządowym projektem - nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oba projekty zostały już rozpatrzone przez komisję i trafią pod obrady Sejmu. Rząd chce, aby zostały przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta do kwietnia, żeby mogły wejść w życie 1 października 2011 r. ULA

PAP - Nauka w Polsce

www.naukwawpolsce.pap.pl

 

 

 

Kształcenie powinno być prowadzone w taki sposób, aby słuchacze uważali je za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009-2010
Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa